8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

ازدواج و طلاق

ازدواج و طلاق

خانواده به عنوان اولین واحد اجتماعى ، وظیفه ها و عمل كرد هاى مختلفی به عهده دارد و جایگاه اصلى تربيت و اجتماعی شــدن افراد ، يادگيرى ارزش ها ، هنجار ها و شــكل گيرى كنش ها و تعامالات بين فردى می باشد. در روند گذر از سنت بــه مدرنيســم ، مقوله خانواده به عنوان حوزه روابط خصوصى ( اعضاى خانــواده ) همواره با چالش ها و تضاد هاى عميق ارزشى ، هنجارى ، عرفى و اخالقى مواجه شده است. خانواده به عنوان تنها واحد جايگزين ناپذير ، رابطه تنگاتنگى با جامعه و نهاد هاى اجتماعى برقرار ساخته ، به طورى كه تغييرات و تحوالت در جامعه به زمينه سازى و پی ريزى عوامل تغيير در خانواده بستگى دارد و بالعكس ، اصالح روابط و شــرايط حاكم بر خانواده همواره نيازمند بازبينى و اصلاح در نظام ارزشــى و هنجار هاى رســمى و غير رسمى اجتماع اســت. در فضاى خانواده است كه افراد مى آموزند چگونه با دیگران ارتباط برقرار كنند و الگوى روابط و قواعد كنش متقابل مشخص مى شود تا افراد براساس آن روابط خويش را سامان دهند. بنابراین اعضا مهارت های ارتباطی ، ارزش ها ، روش ها و نحوه اجتماع شــدنی را که در محیط خانواده یاد می گیرنــد با خود به جامعه می برند. می توان گفت جامعه پیشــرو نیازمند افراد موفق اســت. در این رابطه یکی از مسائلی که ثبات و تداوم نهاد خانواده را به خطر میاندازد ، عدم رضایت زناشــویی است. رضایت زناشویی وضعیتی است که زن و شوهر در بیشــتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از ازدواج و رضایت از همدیگر دارند.
رضایت از زندگی زناشــویی علاوه بر این که بوسیله برآورد میزان شادکامی و خشنودی بین یک زوج سنجیده می شود ، میزان امید به آینده ازدواج و به تالش در جهت موفقیت آن نیز بســتگی دارد. سطوح بالاتر کیفیت زناشویی با بهزیستی فردی رابطه دارد. با وجود این تباهی روابط زناشویی یکی از عوامل ایجاد کننده رنج انسانی است. ناسازگاری زناشویی بــه عنوان یک عامل خطر مهم براي ســلامت جســمی و روانی بشــمار می رود. طبق مطالعات صــورت گرفته رضایت زناشــویی بر کار کرد خانواده و در بروز یا تشــدید اختــلالات رفتاری و هیجانی مانند افســردگی ، اختلالات اضطرابی زوجین و فرزندان تاثیر گذار می باشــد و عامل مهمی در ثبات بهداشــت روان خانواده اســت. از طرفی ناســازگاری در روابط زناشــویی موجب اختلال در روابط اجتماعی ، گرایش به انحرافات اجتماعی و افول ارزش های فرهنگی بین زن و شــوهر می شود. میزان طلاق در ایران از ســال ۱۳۸۵ تا کنون به طور پیوسته در حال افزایش بوده و از ۹۴ هزار طلاق در ســال ۱۳۸۵ به ۱۱۰ هزار در ســال ۱۳۸۷ ،۱۳۷ هزار در سال ۸۹ رسیده است ) . سازمان ثبت احوال طلاق جزء مسائلی است که به استناد شـــواهد و آمـار روند رو به رشدی را طی می کند.

ازدواج به عنوان یک هنجار اجتماعی ، براساس توافق طرفین ، بر مبنای یک سلسله اصـــول شـکل یـافته و دوام می یابد و هرقدر طرفین به آن اصول مدون یا غیر مدون پایبندتر باشند قـوام بـقای آن بیشتر است. ”طلاق“ در لغـــت ، بـه مـــعنای رها کردن و آزاد کردن و در اصطلاح ، به معنای ”ازاله قید النکاح بصیغه مخصوصه“ است ؛ یعنی گـسستن پیـوند ازدواج با لفظی مخصوص. طلاق نوعی گسست و جدایی و اخلال در بنیان های اسـاسی خـانواده است ، به طوری که کار کرد خانواده را مختل و آسیب های اساسی به آن وارد می سازد ، ‌‌طلاق یک پدیـده روانشـناختی است ؛ چرا که بر تعادل روانـی فـرزندان و بستگان خـانواده بـه شـدت تأثیر می گذارد.

هـــمچنین یک پدیده جمعیت شــناختی اســت ؛ چون بر ترکیب جمعیتی و ساختار آن اثر می گذارد. از سوی دیـــگر ، طـلاق یک پدیده اجتماعی است ؛ بـه ایـن مـعنا کـه عـلل و زمینه های اجـتماعی مـوجود و به طور کلی ، ساختار جامعه می‌ ‌تواند ســبب از هم گسیختگی خانواده شود. از سوی دیگر اختلالات ناشی از آن بر فرزندان تاثیر گذاشته و سلامت روانی – اجتماعی آنان را به خطر می‌ ‌اندازد. بررسی های انجام شده ، از رابطه ی بين طلاق با اعتياد ، جرم و بزهكاری ، روان پريشی ، عدم تعادل شخصيتی ، مسايل آموزشي و تربيتی ، خودكشی و يا جامعه ستيزی و نظاير آن حكايت می‌ ‌كنند و طلاق را موجد آن ها به شــمار می آورند. تحقيقات نشــان می دهد كه افراد طلاق گرفته ، بيشتر از افراد متأهل دچار اختلال های جسمی و روحی ازجمله اعتياد به مشروبات الكلی ، خودكشــی و ضعف قوای ذهنی می شــوند و رضايت خاطر كمتری از زندگي دارند. همچنین شــواهد مفصل و ارزشــمندی ارايه كرده‌‌اند كه نشــان می دهد از همپاشيدگی زندگی مشــترک ، با مجموعه گستردهای از شاخص های سلامتي در ارتباط است .
عوامل متعددی درشـکست یـک رابـطه زناشویی مؤثرند و هر کدام از پژوهشــگران از زوایای متفاوتی به این اختتام رابـــطه پرداخته اند. برخــی عوامل فــردی ، خانوادگــی ، اجتماعی و اقتصــادی و برخی دیگر زمینــه قومی – فرهنگی زوجین را از عوامل مؤثر بر طلاق قلمداد کرده اند. شــواهد نـــشان داده است. ازدواج در ســـنین پایین امکان
طلاق را افزایش می دهد. اعتیاد ، تحصیلات و به ویژه وســایل ارتباط ‌‌جمعی یکی از علل از هـمپاشـــیدگی خـــانواده های جوان بحساب ویدیویی و تلویزیونی قرار آمده است که تحت تأثیر فیلم های مخرب دارند و یـــا فاقد منابع اقتصادی و اجتماعی یا کمبودی در ایـن مـنابع می باشــند. منابع اقتصادی و اجتماعی عاملی تأثیرگذار دراستحکام و تداوم ازدواج است.