8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

انحلال شرکت

انحلال شرکت

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود ، در واقع سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخصه میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. در شرکت سهامی مسیولیت هر کس به میزان سهامی که خریده ،می باشد. ترین شرکت در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج ی فعالیت های تجاری در عرصه های بازرگانی و یکی از شاخصترین انواع شرکت شود های سرمایه ، در حقوق تجارت شناخته می شود. لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مقررات ناظر به چگونگی تشکیل و فعالیت و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شرکت سهامی علیرغم برخی کاستیها به نحو مبسوط پیشبینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد با . انحلال شرکت ، اقدامات انجام شده از بین رفته و وضعیت قبل از انجام این اقدامات باید اعاده گردد. در بطلان شرکت های سهامی ، مسیولین اصلی ، ایجاد کنندگان شرکت و مدیران آن هستند. به این صورت که پس از تحقق ابطال شرکت ممکن است اشخاصی که بطلان در نتیجه اعمال آنها بوده است ، نسبت به اقدامات خود مسیولیت پیدا کنند و همچنین در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشند. در جریان ابطال شرکتهای سهامی ، حقوق سهامداران و اشخاص ثالث از جمله اولویتهای قانونگذار می باشد. در این تحقیق سعی شده است به آثار حقوقی انحلال شرکت های سهامی و ابطال تصمیمات ارکان آن ها پرداخته شود.

انحلال و تصفیه شرکت تضامنی
ورود شریک جدید ، خروج یا فوت یکی از شرکاء موجب انحلال شرکت تضامنی می شود. با این وجود، ممکن است واحد تجاري بدون تغییري آشکار در روابط خود با مشتریان و اعتباردهندگان به فعالیت خود ادامه دهد. اما تصفیه واحد تجاري زمانی رخ میدهد که واحد تجاري به پایان کار خود برسد. این فرآیند با فروش دارایی ها و پرداخت بدهی ها همراه است. قدم نهایی در تصفیه یک واحد تجاري، توزیع وجوه نقد باقیمانده بین شرکاء می باشد.
بطور کلی شرکت تضامنی در دو مورد تصفیه می شود:
۱ -به علت ورشکستگی که دراین وضعیت ، به موجب ماده ۲۰۲ قانون تجارت، تصفیه شرکت بر اساس قوانین و مقررات ورشکستگی انجام می شود.
۲-بر اثر انحلال (به تصمیم شرکاء یا سایر موارد که در ماده ۱۳۶ قانون تجارت مطرح شده است).
پس اعلام انحلال شرکت ، عملیات تصفیه شروع می شود که معمولا شامل مراحل زیر است:
۱ -فروش دارایی ها و وصول مطالبات شرکت
۲ -پرداخت بدهی هاي شرکت
۳ -تعیین سود و زیان حاصل از تصفیه شرکت و انتقال آن به حساب سرمایه شرکاء
۴ -توزیع وجوه نقد باقی مانده بین شرکاء

فاصله زمانی بین اعلام انحلال شرکت و توزیع وجوه نقد باقیمانده بین شرکاء ، دوره تصفیه نامیده می شود. در این دوره مسئولیت اداره امور شرکت و عملیات تصفیه به عهده مدیر یا مدیران تصفیه است که ممکن است از بین شرکاء یا از افراد خارج از شرکت انتخاب شوند. مدیر تصفیه باید دارایی هاي شرکت را فروخته، مطالبات شرکت را وصول ، بدهی هاي شرکت را پرداخت نموده، باقیمانده وجوه نقد را به میزان سهم الشرکه (سرمایه) بین شرکاء تقسیم نماید و حساب هاي دفاتر شرکت را ببندد. اگر نقدینگی واحد تجاري پس از تبدیل دارایی ها به نقد ، براي تسویه حساب بدهی ها و تعهدات شرکت کافی نباشد ، کسري نقدینگی باید از اموال شخصی شرکاء تامین گردد.