8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

خیانت در امانت

خیانت در امانت

برای تحقق و اثبات هر جرمی نیاز به شرایط و ادله ای اســت که بتوان در دادگاه وجود آن جرم را اثبات کــرد. برخی از جرایم هســتند که جرم مشهود نامیده می شوند و در هر شرایطی می توان آن ها را بــه راحتی به عنوان یک جــرم اثبات کرد اما برخی جرایم را شــاید حتــی در دادگاه هم نتوان اثبات کرد و شــاید هم برای اثبات آن ها نیاز به ســختی فراوان باشــد. جرم خیانت در امانت نیز یکی از همین جرایمی اســت کــه اثبات آن به عنوان یک جرم شــاید کار بسیار سختی باشد ، اما در هرصورت برخی شــرايط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم یکسان است. قانون گذار برای تحقق برخی از جرایم شرايطی مختلف را در نظر گرفته است ، به طوری كه در اثر وجود اجتماع آن ها بــه روی هم آن عمل مجرمانه محقق می شود. خيانت در امانت نيز يكي از اين جرایم است. موضوع جرم بايد عين مال یا وسيله تحصيل مال باشد.

در تحقق جرم خيانت در امانت فرقی نمی كند كه مال يا شــیء منقول يا غير منقول باشــد و از عبارت ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به خوبی پيداست كه قانونگذار توجهی به ارزش اقتصادی موضوع جرم در بازار و عــدم قابليت تقويم آن با پول ندارد. بنابراين اگر مورد امانت تابلوی عكس خانوادگــی بوده كه در بازار قابــل خريد و فروش
نيســت ، درصورت امتناع از رد آن از سوی امين عمل ارتكابی مشــمول جرم خيانــت در امانت خواهد شد. مفهوم ديگر اين شــرط اين است كه اگر كسی فرزند خود را به ديگری بســپارد يا او را نسبت به اسرار زندگی يا اســرار راجع به اختراع خود امين قرار دهد ، وقوع خيانت در امانت نسبت به فرزند يا اسرار راجع به اختراع دور از تصور نخواهد بود. در مورد نوشتجاتی از قبيل سفته ، چك ، قبض و… كه در واقع وســيله تحصيل مال هســتند ، با توجه به صراحت مــاده ۶۷۴ خيانت در امانت در اين موارد نيز مصداق دارد. سپرده شــدن مال به امين به يكی از راه های قانونی با شــرط استرداد يا به مصرف معين رســانيدن و سپرده شدن مال به امين. براي اينكه عمل ارتكابي مشمول جرم خيانت در امانت شــود ، مال بايــد به وســيله مالک يا متصرف قانونی به امين سپرده شود ، در غير اين صورت اگر شخص خودش مالی را به دست آورد ،
مرتكب خيانت در امانت نشده است ، بلكه حسب مورد ممكن اســت عمل ارتكابی كلاه برداری يا سرقت باشد. به عبارت ديگر ، تحقق جرم خيانت در امانت فرع بر سپرده شــدن مال به امين است ، پس اگر امين فوت كرد و ورثه او مال سپرده شده امين را تصاحب يــا تلف يا مفقود يا اســتعمال كنند ، مرتكب جرم خيانت در امانت نشــده اند ؛ چراكه مال به آن ها ســپرده نشــده بود. برعكس ارتكاب رفتار خائنانه توســط امين حتی پس از فوت مودع يا پس از فروختن مال توسط سپارنده اصلي به ديگري هر چند كه به ضرر ورثه يا مالک جديد تمام می شــود ، خيانت در امانت محسوب خواهد شد ، چرا كه عنصر اساسی سپردن موجود بوده اســت. در اين زمينــه آرای متعــددی از ديوان عالی كشور صادر شــده است .