8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

دعاوی تقابل

دعاوی تقابل

در لغت دعوا به معنی خواستن ، ادعا کردن ، نزاع و داد خواهی می باشد. این واژه دعوا در اصطلاحات حقوقی به معنی عملی است که برای تثبیت حقی صورت گیرد ، یعنی زمانی که حقی که مورد انکار یا تجاوز قرار گرفته شده باشد. دعاوی تقابل به معنی دعوائی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد صورت گیرد. دعاوی متقابل باید با دعاوی اصلی ناشی از یک دلیل بوده و یا با هم در ارتباط کامل باشند و به غیر از این ها از جمله دعوای صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعاوی اصلی بیان می‌ گردد ، نباشد.

دعاوی متقابل در واقع دعاویی می باشد که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌ نماید. این دعوا امکان دارد به دلیل پاسخگویی به دعوای اصلی و یا علاوه بر پاسخگوئی الزام خواهان به پرداخت کردن مبلغی یا چیزی و یا انجام امری است. همچنین این دعوا امکان دارد در مقابل دعوای خواهان به منظور کم کرد از محکومیتی که خوانده را تهدید می‌نماید ، یا کم شدن و تخفیف آن و یا همچنین مانع کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز ، علیه او انجام گردد.

همانگونه که می دانیم در نظام حقوقی کشور ها ، روش های متعددی وجود دارد تا خوانده بتوانید علیه حق اصلی مورد ادعای خواهان دعوایی را مطرح نموده و آن را به کلی بی اساس جلوه دهد. نفی حق ، ادعایی طرق قانونی و قضایی زیادی دارد. مانند این که خوانده مبنای حق ادعایی خواهان ، واقعه ای حقوقی مانند اتلاف ، تسبیب ، عضب ، یا … باشد ، وقوع آن را نفی و انکار نمودن و یا عدم مسئولیت و یا برائت ذمه ی خود را اثبات نماید.

دعاوی مطروحه در دادگاه های بررسي روش های اجرايي آن ها و نیز خصوصیات و ويژگي های آن ها يکي از ساختار های علم دادرسي مدني است. بررسي تعارضات متقابل دو طرف دعوا و رسیدگي به ساختار کمي و کیفي پرونده های موجود دو طرفه و دعاوی طرفین دعوای مدني از شاخ صدای دعوای متقابل در دادرسي مدني است. عدالت ساختار بررسي بدون اطاله دادرسي دو پرونده حقوقي مرتبط را مي طلبد تا تبادل اين خواسته ها و دعاوی ما را به ساختار دقیق تر اجرای عدالت مدني رهنمون سازد. اقامه ي دعوايي جديد در اثناي رسيدگي به دعواي سابق در دادگاه، موضوعي است که با توجه به تعدد موضوعات مطرح شده در دعاوي و اهميت تجميع و رسيدگي واحد به دعاوي مرتبط به وجود آمده است. در ايران “دعاوي متقابل ” عنوان انتخاب شده براي اين گونه دعاوي بوده و به تناسب طرف مطرح کننده دعوا ، شامل انواعي است. در نظام حقوقي کاملا ، دعاوي متقابل سابقه نداشته و در مقررات جديد دادرسي مدني قانون گذاري شده اند. موضوع بحث ما تمرکز بر “دعواي متقابل”