8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

دفاع از حقوق مولفان

موسسه حقوقی دادگستر دادخواه > خدمات  > دفاع از حقوق مولفان

دفاع از حقوق مولفان

امروزه مديريت و اجراي صحيح حق مؤلف و حقوق مرتبط تأثير بسزايی در رشد و موفقيت صنايع فرهنگی كشورها دارد. مديريت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط نظامی است كه به موجب آن پديدآورندگان و صاحبان آثار به يك سازمان مديريت جمعی اجازه مديريت و اجرای حقوقشان از جمله نظارت بر استفاده از آثار ، مذاكره با استفاده كنندگان ، اعطای مجوز استفاده و جمع آوری و تقسيم اجرت را می دهند. در اين نظام ، سازمان مديريت جمعی به عنوان واسطه ای ميان صاحبان آثار و مصرف كنندگان
عمل كرده ، از يك طرف موجب اجراي مؤثر حقوق صاحبان آثار شده و از طرف ديگر امكان دسترسی آسان و منصفانه استفاده كنندگان به آثار را فراهم می كنند.

حقوق مالکیت فکری ، مفهوم حقوقی جدیدی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش های فکری بشر را تعیین می کند و شامل مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی- هنری می شود. مالکیت ادبی و هنری از آثار ادبی و هنری و آفریده های مرتبط با آن حمایت می کند. جان مایه ی حقوق مالکیت ادبی و هنری ، حمایت از حقوق پدید آورنده اثر و ایجاد زمینه ای مطمئن در جهت تشویق هنرمندان و مؤلفان براي خلق آثار بهتر است که در صورت تحقق چنین زمینه ای ، بخش های مختلف جامعه هم با آگاهی از اصالت آثار ، از فواید آن بهرمند خواهند شد.

برای این که از پدیده ی ادبی و هنری حمایت شود ، اصالت آن ضرورت دارد. نظام های حقوقی مختلف بر لزوم تحقق این شرط به عنوان شرطی اساسی ، اتفاق نظر دارند. پرسش این است: که چه وقت گفته می شود که اثری ، تقلیدی است و چه هنگام پدیده ی جدیدی است و تقلیدی نیست. در اینجا ضابطه ای وجود دارد تحت عنوان اصالت. اصالت اثر سرآغاز پیدایش مالکیت ادبی هنری برای پدید آورنده است. اما آیا می توان با کمیت های فیزیکی یا ریاضی ، معیارهایی براي روشن کردن اصالت تعیین کرد؟ پاسخ این سؤال منفی است. باتوجه به مبانی حمایت از مالکیت فکری ، باید دانسته شود که چه وقت ، اثر ، اثری اصیل محسوب می شود؟ نظریه ی شخصیت که در حقوق رومی ژرمنی مطرح می شود ، بیان می دارد که اثر اصیل باید نشاندهنده ی شخصیت فرد باشد. پس اثر ، هنگامی آفرینش فکری اصیل است که شخصیت شخص را نشان دهد و بتوان گفت این اثر متفاوت از اثر قبلی است؛ یعنی دارای درجهي والایی از ابتکار باشد تا شخصیت را نشان دهد.