8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

سرقت

سرقت یکی از جرایمی است که در تمامی جوامع و همـواره وجـود داشـته اسـت. گذشت زمان بر این پدیده تأثیر داشته و تغییراتی در شیوه و نحوه انجام آن اتفاق افتاده است. یکی از انواع سرقت ها ، سرقت های مقرون به تهدید و آزار است که نه تنها بـه مـال افراد لطمه می زند ، بلکه جان افراد را هم مورد هدف قرار می دهد. اهمیـت بررسـی ایـن جرایم ما را بر آن داشت که به دنبال ریشهیابی این جرایم در شهر تهران باشـیم. نمونـه آماری این پژوهش از ۱۸۰ نفر سارق تشکیل شده است که ۹۰ نفر آن ها سـارق خشـن و ۹۰ نفر از آنها سارق غیر خشن می باشند. ابزار به دسـت آوردن اطلاعـات پرسـش نامـه و مصاحبه است و نتایج تحقیق نشان مـی دهـد کـه بـین ارتکـاب سـرقت هـای خشـن و هم نشینی با دوستان کجرو ، از هـم گسـیختگی خـانواده ، محـیط مسـتعد جـرم ، تجربـه خشونت و تحقیر در دوران کودکی، اعتقادات مذهبی و باور هـای اخالقـی رابطـه وجـود دارد و در مقابل رابطه ای بین ارتکاب سرقت های خشن و وضعیت اقتصادی وجود ندارد.

جرم سرقت یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری است و هزینه های زیادی بـرای افـراد جامعه دارد و تهدیدی برای حیات و تمامیت فردی و دارایی انسان ها است. وقوع بیشـتر این جرایم در محیط های شهری همراه با ضایعـات سنگین ، سختـی و رنـج انسـان هـا و به هدر رفتن منابع اقتصادی و ایجاد اختلال در کیفیت زندگی انسان هاست. این امـر بـا ازدیاد جمعیت و تراکم شهر ها و صنعتی شدن جوامع شتاب فزاینـده ای یافتـه اسـت. از این میان می توان به جرأت گفت که ترس از بزهدیدگی بیشـترین تهدیـد را بـه همـراه دارد. کشورهای پیشرفته تالش زیادی برای کنتـرل ایـن تهدیـدات کـرده انـد و گرچـه توانسته اند بسیاری از تهدیدات طبیعی را کنترل کنند ، ولـی مشـکلات کنتـرل تهدیـدات انسانی در این کشور ها همچنان رو به افزایش است.

بیشترین جرایمی که باعث به وجـود آوردن این احساس در جامعه مـی شـود ، جرایمـی هسـتند کـه همـراه خشـونت اتفـاق می افتند ، جرایمی از قبیل سرقت ، تجاوز و قتل بیشـترین دلهـره و تـرس را در زنـدگی افراد ایجاد می کنند. سرقت یکی از این جرایم است که در طول تـاریخ بـه عنـوان یـک پدیده اجتماعی مورد تنفر عموم جهانیان قرار گرفتـه اسـت. گذشـت زمـان بـر پدیـده سرقت اثر گذاشته و به ویژه تحوالتی در شیوه ها ، وسایل و ابزار مورد استفاده ، نوع مـال و اشیاء مسروقه و نظایر این ها به وجود آورده اسـت. در میـان انـواع سـرقت ، سـرقت هـای مقرون به تهدید و آزار ( زورگیری) نه تنها مال افراد را آماج خود قرار داده اند ، بلکه روان و حتی جسم افراد را هم جریحه دار می کند.

سرقت و به ویژه سرقت های خشـن ، انگیـزه افراد جامعه را برای تلاش و کسب دارایی و ثروت تضعیف می کند و تسهیل کننده هـرج و مرج در مناسبات و روابط اجتماعی است و به دنبال آن در بنیاد هـای نظـم عمـومی و اجتماعی تزلزل به وجود می آورد.از نظر آماری ، ضرورت بررسی جرم سـرقت و اشـکال آن در تمام کشورها کاملا روشـن اسـت ، بـرای مثـال در انگلسـتان ، میـانگین مجـازات تعیین شده برای این جرم در پرونده های مطروحه در محاکم ، از هر جرم دیگری ، غیـر از قتـل عمـد و تجـاوز جنسـی بیشـتر اسـت.