8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

قصور پزشکی

قصور پزشکی

قصور پزشكی عبارت است از:
« كوتاهی در اجرای استاندارد مراقبت های پزشكی كه بايد به عمل آيد. در حقيقت قصور عبارت است از ترک فعل لازم و يا انجام فعل ممنوعه» قواعد و نظامات شغلی قوانينی است كه محدوده تعهدات پزشک را معين و مشخص كرده است. بر طبق اين عقيده می توان قصور پزشكی را به عدم انجام تعهدات خاصی كه حرفه پزشكی بر پزشک واجب گردانيده است تعريف نمود. بايد دانست كه علاوه بر ميزان پيشرفت علم در يک رشته خاص و در نظر گرفتن زمان بروز خطای پزشكی ، مسايل ديگری مانند شرايط مكانی و دوری از مركز ، وضعيت خاص بيمار ، نبودن پرستار يا پزشک ، نيز در ارزيابی قصور پزشكی مورد توجه قرار می گيرد. تمام بيماران حق دارند از پزشكشان انتظار يک درمان طبی استاندارد داشته باشند. ولی اين بدان معني نيست كه پزشكان بايد نتيجه درمانی رضايت بخشی را براي بيماران تضمين كنند. زيرا دخالت عوامل بيولوژيكی می تواند در نتيجه نهايی قابل پيش بيني درمانی ، اختلال ايجاد كند.

بنابراين عدم نتيجه گيری مطلوب در درمان يک بيمار ، ضرورتاً به معنی قصور پزشک نبوده و عدم تشخيص يک بيماري به دنبال شرح حال درست ، معاينه بالينی كامل و آزمايشات پاراكلينيكی لازم ، قصور محسوب نمی شود.

شرايط لازم جهت اعمال لفظ قصور پزشكی عبارتند از :

  1. پزشک وظيفه مراقبت و درمان بيمار را بر عهده گرفته باشد.
  2. پزشک در انجام اين وظيفه تخطی كرده باشد.
  3. تخطی در وظيفه ، سبب آسيب روانی يا جسمی به بيمار شود.

قصور پزشكی در قانون مجازات اسلامی در تبصره ماده ۳۳۶ به چهار عنوان بی احتياطي ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتی تعريف می شود.

بی احتياطی : اين تعريف در قانون مجازات اسلامی معادل تعريف commission در بحث خطاهای پزشكی است و به معنی عملی است كه نبايستی از نظر اصول علمی و پزشكی انجام پذيرد ولی در اثر سهل انگاری انجام می يابد و ناشی از عدم توجه كافی است.

تعريف بی مبالاتی : اين تعريف معادل omission در بحث خطاهای پزشكی است و به معنی عملی است كه بايد انجام می گرفت ولی در اثر غفلت انجام نمی يابد.

عدم مهارت: شامل مواردی است كه پزشک تبحر علمی و فنی لازم را براي انجام كار به خصوصی ندارد.

عدم رعايت نظامات قانونی: به معنای عدم انجام قوانين و آيين نامه های نظام پزشكي و دستورالعمل های وزارت بهداشت و بخشنامه های مراكز علمی و درمانی است. عدم رعايت نظامات دولتی می تواند علاوه بر محكوميت كيفری و جبران خسارت وارده منتهی به تنبيه انضباطی پزشكان و صاحبان حرف وابسته شود.

آشنايی با موادی از قانون مجازات اسلامی در خصوص قصور پزشكی :

تبصره ۳ ماده ۲۹۵ : هر گاه بر اثر بی احتياطی يا بی مبالاتی يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امری قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوی كه اگر آن مقررات رعايت می شد ، حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و يا ضرب و جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.

ماده ۶۱۶ : در صورتی كه قتل غير عمد به واسطه بی احتياطی يا بی موالاتی يا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارتی نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات وارد شود مسبب به حبس از يک تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اوليای دم ، محكوم خواهد شد ، مگر اين كه خطای محض باشد. با توجه به مواد فوق از قانون مجازات اسلامی و تعريف قصور می توان گفت كه قصور پزشكی جرم شبه عمد است.