8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

مهریه

مهر به فتح ميم ، كلمه اي است عربی كه در زبان فارسی آن را مهريـه يـا كـابين نيـز مي گويند. معادل هاي ديگر مهريه ، صداق ، نحله و فريضه است (دهخدا ، ۱۳۷۷ ،ذيل واژه). ماهيت مهريه در قرار دادن مهريه به نفع زنان ، تدابير حكيمانه ای به كار گرفته شـده كـه مطـابق بـا فطرت و خواست و تمايل زن و مرد است. زن در پی جلب احتـرام و محبـت شـريك زندگي خود مي باشد و مرد نيز نيازمند محبت و عشق همسر خود مي باشد. قرار دادن مهريه به عنوان هديـه و پـيشكـش ، پيونـد عـاطفي زن و مـرد را عميـقتـر نمـوده و دلگرمي و پايداري بيشتري براي زنان پديد مي آورد. از طرفي ، مردان را از بوالهوسـي بركنار داشته و در مسير انتخاب صحيح و دقيق همسر و شـريك زنـدگي خـود قـرار مي دهد ؛ زيرا به موجب تكليف شـرعي و قـانوني ، شـوهر مكلـف بـه پرداخـت مهريـه همسرش مي باشد. بنابراين، مرد بايد قدرت مالي خـود را در هنگـام ازدواج و تعيـين مهريه در نظر گيرد. همين امر ، بنيه مالي مردان را كاسته و امكـان تجديـد فـراش را ، كه يكي از عوامل فروپاشي خانواده است ، سد می نمايد ( خسرو شاهي، ص۵۱ ـ ۵۲ ).

ج. راه های مطالبه مهريه
برای مطالبه مهريه ، زن می تواند از طريق محاكم حقـوقی (دادگـاه هـای خـانواده) يـا مراجع ثبتي (سازمان/ اداره ثبت اسناد) ، اقدام نمايد.

  1. مطالبه مهريه از طريق دادگاه خانواده مطالبه مهريه از طريق دادگاه ، مستلزم تقديم دادخواست از سوي زوجه می باشـد. وی می تواند بدون مطالبه مهريه ، بـدواً درخواسـت توقيـف و تـأمين امـوال زوج را جهـت مطالبه آتی مهر خويش تقاضا نموده و متعاقباً ، درخواست وصول آن را با توجه به قرار تأمين مزبور مطرح نموده و يا به طور توأمـان ، تقاضـای صـدور قـرار تـأمين و مطالبـه مهريه و نيـز ، در صـورت عـدم تمكّـن در پرداخـت هزينـه دادرسـی ، اعـسار از آن را همزمان از دادگاه خانواده درخواست نمايد. همچنين ، مي توان بدون درخواست صدور قرار تأمين فوق ، در صورت عدم وجود يا عدم امكـان شناسـايي مـالي از مـرد ، صـرفاً درخواست مطالبـه مهريـه را بـه شـرح آتـی تقاضـا كنـد (زمـاني در مـزاری ، ۱۳۸۷ ، ص۱۴۷ ).
  2. مطالبه مهريه از طريق مراجع ثبتي وصول مهريه از طريق اجـراي ثبـت ، دومـين شـيوه مطالبـه مه  ريـه از سـوی زوجـه ، درصورت رسمی بودن عقدنامه ازدواج مي باشد. طبق بند ج مادة آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا ، ماده ۲ قانون ازدواج و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبـت ازدواج و طلاق ، مصوب ۱۳۱۰ ، دفتر رسمي تنظيم كننده سند نكاحيه ، صـلاحيت اقـدام جهـت صدور اجرائيه نسبت به مهريه مورد درخواست زوجه را دارد. بدين ترتيب ، زوجه ضمن مراجعه به دفترخانه ای كه نكاح در آن جا واقع و ثبت گرديـده اسـت ، تقاضـای وصـول مهريه خود را مي نمايد. دفترخانه مزبور مراتب را به زوج ابلاغ ، چنانچه زوج حاضر به پرداخت مهريـه نباشـد ، زوجه تقاضاي اجرای مفاد سند ازدواج خود را نسبت به مهريه می نمايد. متعاقـب آن ، چنانچه از طرف زوجه ، مالي از زوج معرفی گردد كه جزء مستثنيات دين نباشد ، مـال معرفي شده از طريق اجرای ثبت به نفع زوجه توقيف می شود و چنانچه ، زوج فاقد مال بوده و كارمند يكي از مؤسسات عمومی ، دواير دولتی و شركت های خصوصی باشد ، به تقاضای زوجه ، يك سوم حقوق وی تا پرداخت كل مهريه به نفع زوجـه توقيـف و بـه نامبرده پرداخت می گردد (همانجا).

د. تكاليف دادگاه خانواده و اداره ثبت در دعاوی مربوط به مطالبه مهريه همانطور كه قبلاً گفتيم ، زن دو راه برای وصول مهريه خود دارد:

  1. مراجعه به دفترخانه ازدواجی كه نكاح او در آن دفتر به ثبت رسـيده و ارائـه سـند نكاحيه و داد خواست صدور اجرائيه ثبتی به استناد مهريه ثبت شـده در دفتـر ازدواج ، درصورت اعلام چنين درخواستی سر دفتر وظيفه دارد اقدام به صدور اجرائيه نمـوده و آن را به واحد اجرای ثبت اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمايد . واحـد اجـرای ذيربط مطابق «آيين نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمي لازم الاجـرا و طـرز شـكايت از عمليات اجرايی مصوب ۱۳۵۵ وزارت دادگستری » و رعايـت تبـصره الحـاقی بـه مـاده ۱۰۸۲ قانون مدنی در احتساب مهريه به نرخ روز اقدام نموده و دستور اجرای سند را صادر و تا وصول مهريه و پرداخت آن به متقاضـيه موظـف بـه پي گيـری خواهـد بـود (موحديان ، ۱۳۸۶ ، ص۲۷) .
  2. مراجعه به دادگاه و طرح دعوی مطالبه مهريه: جهت مطالبه مهريه از طريق مرجع قضايی ، لازم است ، دادخواست به دادگاه خانواده تقديم شود. در طـرح دعـوی اعـم از اين كه مهريه وجه رايج باشد و به نرخ روز مطالبه گردد يا سـاير امـوال مثـل سـكه يـا شمش طلا ، مال منقول يا غيرمنقول باشد، موضوع در فـرم دادخواسـت چـاپي در دو برگ تنظيم و مدارك لازم از جمله تصوير سند نكاحيه و شناسـنامه و سـاير مـدارك نيز هر يك دو برگ تهيه و به ضميمه دادخواست به دادگاه خانواده محل اقامـت زوج تحويل مي شود. در صورتی كه خواسته در معـرض تـضييع و تفـريط باشـد يـا زوجـه بخواهد با اطمينان در پايان دادرسي به اموال موضوع مهريه دسترسي حاصـل نمايـد ، می تواند توأم با طرح ادعای مطالبه مهريه ، درخواست تـأمين خواسـته را نيـز مطـرح نمايد و پس از صدور قرار تأمين خواسته به موجب قرار صادره نسبت به توقيـف عـين مهريه و يا معادل آن از اموال زوج اقدام نمايد . به علاوه ، در تقـديم داد خواسـت ابطـال تمبر هزينه دادرسی به مأخذ تعرفه دعاوی مالی لازم است . به علاوه چنانچه زوجـه در زمان طرح دعوی ، تمكّن مالي بـه ميزانـی كـه لازم اسـت تمبـر هزينـه دادرسـی بـه
    دادخواست و ضمايم آن الصادق و ابطال نمايد ، نداشته باشد می توانـد تـوأم بـا طـرح دعوی مزبور ، درخواست صدور حكم به قبول اعسار از تأديه هزينه دادرسي را بنمايـد و به اين منظور لازم است استشهادیهای نيز تنظيم شود كه لااقل دو نفر از اشخاصـی كه از وضعيت مالي و زندگي خواهان مطلع باشند ، بر عدم توانايي او در تأديـه هزينـه دادرسي گواهی نموده و مشخصات و آدرس خود را در آن تـصريح نماينـد ، همچنـين لازم است مسجلين منشأ اطلاعات خود را قيد كنند (همانجا ، ص۲۸ـ۲۹ ). پس از تكميل دادخواست و تقديم آن به دادگاه ، محكمه به موضوع رسيدگی نموده و با عنايت به مدارک اثباتی ، حكم به پرداخت مهريه عليه زوج صادر می نمايد ، با قطعی شدن رأی مذكور ، زوج مكلف است محكومبه را بپـردازد والّـا بـه درخواسـت ذينفـع اجرائيه عليه زوج صادر و با قهر و غلبه ، رأی اجرا و از اموال وی محكوم بـه توقيـف و پرداخت می شود (همانجا ، ص۲۹ ).