8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

کمیساریای عالی امور پناهندگی

موسسه حقوقی دادگستر دادخواه > خدمات  > کمیساریای عالی امور پناهندگی

کمیساریای عالی امور پناهندگی

دفتر كميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال ۱۹۵۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأسيس گرديد. كميساريا موظف است حركت های بين المللی را در جهت حمايت جهانی از پناهندگان و ساير اشخاص تحت حمايت اين آژانس و حل مشكلات آنان ، هماهنگ نموده و هدايت نمايد. وضعيت حقوقی پناهندگان در دو سند بين المللی تعريف گرديده است؛ كنوانسيون ۱۹۵۱ مربوط به وضعيت پناهندگان و پروتكل ۱۹۶۷ . اين دو سند همراه با قطعنامه (V 428) مجمع عمومی سازمان ملل متحد كه سند تأسيس كميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و مقررات مربوط به آن است ، همگی پايه و اساس هر دو حقوق بين الملل پناهندگان و فعاليت های كميساريا در جهت كمك و حمايت از پناهندگان بوده اند. نتايج سالانه مصوب كميته اجرايی كميساريا (ExCom ) بخشی از چارچوب رژيم حمايتی بين المللی پناهندگان را تشكيل می دهد. اين نتايج حاصل توافق بيش از ۵۰ كشور است. كميساريای عالی پناهندگان در دوران موجوديت خود به حدود ۵۰ ميليون پناهنده در آغاز موفقيت آميز زندگیای مجدد كمك نموده است. بر اساس آمار ارائه شده بر وب سايت ( كنوانسيون های سازمان ملل متحد) ، در سال ۲۰۱۰ ، مجموع كل ۱۴۴ كشور به كنوانسيون ۱۹۵۱ پناهندگان و ۱۴۵ كشور به پروتكل ۱۹۶۷ پيوسته اند. جمهوری اسلامی ايران در ۲۸ ژوئيه ۱۹۷۶( ۱۳۵۵ ،)با حق شرط بر مواد ۱۷ ، ۲۳ ، ۲۴ و ۲۶ ، به هر دو كنوانسيون ۱۹۵۱ و پروتكل ۱۹۶۷ ملحق گرديد. كميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ، در سال ۱۹۸۴ دفتر خود در ايران را افتتاح كرد.

بهبود وضعيت حمايتی پناهندگان در ايران و افزايش محيط های امن برای آنان در تطابق با حقوق بين الملل ثبت نام شده اند به پناهندگان و قوانين مربوطه ايران ؛ حصول اطمينان از ادامه دسترسی تمامی پناهندگانی كه مجددا كارت های معتبر اقامت پناهندگی (آمايش) از طريق ثبت نام های مجددی كه توسط مقامات دولت ايران صورت می گيرد ؛ ادامه مذاكرات از بابت صدور مستمر و پايدار مجوز های موقت كار و صدور قرار دادهای كاری برای پناهندگان ثبت شده ای كه مجوز موقت كار دارند. اين امر پناهندگان ثبت شده عراقی كه هنوز به اين مجوز ها دسترسی ندارند را نيز در بر خواهد گرفت. مجوز های موقت كار به خوداتكايی پناهندگان ثبت شده در ايران تا زماني كه شرايط بازگشت به كشورشان برای آن ها مهیا شود ، كمك خواهند نمود ؛ حصول اطمينان از اين كه ميانجی گری هايی كه در ايران صورت می گيرد در جهت توسعه توانمندی های پناهندگان باشد. كميساريا از طريق ارائه آموزش های حرف های به پناهندگان در جهت در آمدزايی آنان ، به بهبود معاش اين جمعيت كمک می نمايد ؛ همكاری با وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت جهت تسهيل دستيابي پناهندگان ثبت شده شهرنشين به تحصيلات ، خدمات بهداشتی ابتدايی و كمک های پزشكی در مواقع اورژانس ؛ حصول اطمينان از دستيابی پناهندگان ثبت شده به خدمات رايگان حقوقی ، بدون هيچ گونه تبعيض ؛ ايجاد رفاه بيشتر برای زنان ، كودكان ، و مردان پناهنده از طريق استراتژی جريان سازی سن ، جنس و تنوع ( AGDM .)اين امر از طريق نشست های ارزيابی مشاركتی ساالنه جهت شناسايی مشكلات حمايتي اساسي در معاش ، بهداشت ، تحصيل و بازگشت داوطلبانه پناهندگان ثبت شده صورت می گيرد ، كه در برنامه ريزی ساليانه نيز در نظر گرفته خواهند شد.

اين موضوع افزايش مشاركت مؤثر پناهندگان در تمامي سطوح برنامه ريزی ، از طريق گرايش مبتنی بر جامعه (روش مشاركت دادن افراد تحت حمايت) و گرايش مبتنی بر حقوق ( روشی جهت قادر ساختن اشخاص و جامعه آنان به بهره برداری از حقوق خود و انجام وظايف خود) ، را نيز در بر می گيرد ؛ حصول اطمينان از حمايت از زنان ، دختران و پسران پناهنده از طريق به اجرا گذاشتن پروتكل مبارزه با خشونت های مبتني بر جنسيت و آگاه سازی در زمينه اچ آی وی/ ايدز ؛ ايجاد همكاری با نهاد های مربوطه چون دولت جمهوری اسلامی ايران ، سازمان ملل ، سازمان های غيردولتی و سازمان های جامعه محور جهت بسيج نمودن سازوکار های موجود و توانايی ها جهت دسترسی بيشتر به پناهندگان و ارائه خدمات به آن ها ؛ تسهيل بازگشت داوطلبانه پناهندگان ثبت نام شده افغاني و عراقي از ايران در امنيت و به گونه ای محترمانه ؛ حصول اطمينان از داوطلبانه بودن بازگشت ؛ در پی از سرگيری جلسات كميسيون سه جانبه در زمينه بازگشت داوطلبانه پناهندگان ثبت شده افغان ، احيای مجدد فعاليت های كميته های حل اختلاف جهت تسهيل حل اختلافات حقوقی داوطلبان بازگشت قبل از آنكه به وطن خود بازگردند ؛ بهبود آمادگی براي مواقع اضطراری ؛ ارائه ( يك بار كمك مالي) به آسيب پذيرترين پناهندگان ؛ پرداخت بخشي از قبوض بيمارستاني پناهندگان بر پايه نيازهاي فوري و جهت حفظ جان آنان؛ پرداخت هزينه هاي بيمه پناهندگاني كه مبتلا به سه بيماري تالاسمي ، هموفيلي و يا نارسایی کلیه هستند ؛ ادامه كمك هايي با عنوان »رهايي از ناتواني« به پناهندگان (صندلي چرخدار، سمعك، غيره).

اقدامات ‎کمیساریای ‎عالی ‎پناهندگان‎ سازمان‎ ملل متحد به‎کلی‎ غیر سیاسی ‎و‎ بشر دوستانه ‎است.‎ مسئولیت های ‎این‎ سازمان‎ چنین‎ است:
مسئله های‎ پیرامون ‎، مشاور ‎قالب ‎در ‎، میزبان‎ کشور ‎دولت ‎به ‎یاری مربوط‎ به پناهندگان‎ و‎ مهاجرت.
‎در‎ آن ها‎ اساسی‎ حقوق‎ به ‎احترام‎ تضمین‎ با‎ پناهندگان ‎از ‎حفاظت کشور‎ میزبان. ‎بازنگرداندن پس نراندن ‎قانون‎ به‎ دولت ها‎ پایبندی ‎تضمین پناهندگان ‎به ‎کشوری ‎که ‎ممکن ‎است‎ مجازاتشان‎ کند.
یافتن ‎راه ‎حل های ماندگار ‎برای‎ مشکلات ‎پناهندگان ،‎ از‎ طریق:

  • بازگشت ‎داوطلبانه
  • یکپارچگی ‎و ‎ادغام‎ در ‎جوامع‎ محلی.
  • اقامت.