8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

کمیساریای عالی امور پناهندگی

دفتر كميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 1950 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأسيس گرديد. كميساريا موظف است حركت های بين المللی را در جهت حمايت جهانی از پناهندگان و ساير اشخاص تحت حمايت اين آژانس و حل مشكلات آنان ، هماهنگ نموده و هدايت نمايد. وضعيت حقوقی پناهندگان در دو سند بين المللی تعريف گرديده است؛ كنوانسيون 1951 مربوط به وضعيت پناهندگان و پروتكل 1967 . اين دو سند همراه با قطعنامه (V 428) مجمع عمومی سازمان ملل متحد كه سند تأسيس كميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و مقررات مربوط به...

ادامه مطلب

اتباع و مهاجرین خارجی

مقررات مربوط به ورود و اقامت غير قانوني در حقوق ايران دچار تغييرات فراواني بوده اسـت. در حال حاضر اين ورود و اقامت تابع قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1310 است كـه در سالهاي 1336 ،1337 ،1343 ،1350و 1367 در آن اصلاحاتي صورت گرفته است. در اين مقاله ابتدا به برخي مفاهيم مانند قلمرو و تابعيت اشاره مـيكنـيم. سـپس در مباحـث ورود غيرقـانوني و اقامت غيرقانوني ضمن اشاره به اركان اين جرايم، به اين سؤال پاسخ داده ميشـود كـه چـه ورود و اقامتي غيرقانوني است، و در نهايت با بيان ضمانت اجراهاي ورود و اقامـت غيـر...

ادامه مطلب

اراضی ملی

منابع طبیعی شامل عرصه و اعیانی جنگل ها ، مراتع و بیشه های ط بیعی واراضی جنگلی است . به عبارت دیگر قانون مند شدن حفاظ ت و بهره برداری از این منابع در هر کشوری امری گریز ناپذیر است ، به خصوص با توجه به اهمیت و نقشی که امروزه زمین در حفاظت از محیط زیست و به عبارت دیگر در تمامی جنبه های زندگی انسان ایفا می نماید. در کشور ایران نیز ، برای اولین بار در سال ۱۴۳۱ هجری شمسی به موجب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع ، این اراضی ملی اعلام گشت و در...

ادامه مطلب

انحلال شرکت

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود ، در واقع سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخصه میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. در شرکت سهامی مسیولیت هر کس به میزان سهامی که خریده ،می باشد. ترین شرکت در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج ی فعالیت های تجاری در عرصه های بازرگانی و یکی از شاخصترین انواع شرکت شود های سرمایه ، در حقوق تجارت شناخته می شود. لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مقررات ناظر به چگونگی تشکیل و فعالیت...

ادامه مطلب

ثبت اسناد و مدارک

تعاریف سند: تعریف سند از نظر واژه : از نظر لغت سند عبارتست از تکیه گاه ، متکی بودن ، اتکاء داشتن و هر آنچه که به آن استناد شود. مانند حرفی و یا نوشته ای تعریف سند از نظر حقوقی : سند عبارتست از هر گونه نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد می باشد. تعریف سند از نظر اداری: سند عبارتست از حاصل از خدمت و انجام فعالیتی که از طرف افراد یا سازمانهاي مختلف به صورت نوشته و یا حالات دیگر که با رعایت قوانین و مقررات تهیه و تنظیم شده و براي مراجعات بعدي قابل نگهداري...

ادامه مطلب

ثبت شرکت

در ابتدا باید به این نکته بپردازیم که شرکت چیست؟ شرکت به مجموع دو یا چند نفر شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که برای تشکیل یک شرکت برای انجام کار مورد نظرشان جمع شده اند.بر اساس نوع شرکتی که ثبت شده است ، سهام داران سود حاصله را طبق یک اساس نامه مدون میان خودشان تقسیم می کنند. انواع شرکت در ایران: شرکت های مسئولیت محدود شرکت های سهامی عام و سهامی خاص شرکت های تضامنی شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی شرکت های نسبی و تعاونی برخی از مزایای ثبت شرکت: قانونی کردن کار و حرفه خود ...

ادامه مطلب

نفقه

نفقه در لغت به معنای تامین مایحتاج اولیه و ضروری یک زندگی است. توجه به این نکته بسیار مهم است که مقدار نفقه بر اساس وضعیت اجتماعی زن محاسبه می شود. دانستن این نکته ضروری است که دریافت نفقه ربطی به وضعیت مالی زن ندارد و حتی در صورتی که زن بی نیاز و ثروتمند هم باشد، باز نفقه به او تعلق می گیرد. اگرچه مرد در فقر ولی زن ثروتمند باشد ، باز هم مرد باید نفقه زن را پرداخت کند. نفقه چیست؟ همانطور که پیشتر در مقدمه نیز ذکر شد، نفقه به معنای تأمین نیازمندی های اولیه و ضروری زندگی...

ادامه مطلب

اجرت المثل

اجرت المثل به چه معنا است؟ همان طور که مشخص است، اجرت المثل از دو کلمه  تشکیل شده است، که این دو واژه عبارت است از اجرت و مثل و به طوری کلی به معنای اجرت یک عمل در مقایسه با نمونه های مشابه به چه میزان خواهد بود. در جامعه انسانی افراد می توانند در ارتباط با یکدیگر از اموال و یا نیروی کار یکدیگر گمگ بگیرند و در برابر آن به زبان عامیانه حق الزحمه طرف مقابل را پرداخت کنند و یا حتی با توافق به صورت مجانی عمل نمایند. شما می توانید از همین صفحه وکیل و مشاوره درمورد...

ادامه مطلب