8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

وکیل خانواده

نفقه

نفقه در لغت به معنای تامین مایحتاج اولیه و ضروری یک زندگی است. توجه به این نکته بسیار مهم است که مقدار نفقه بر اساس وضعیت اجتماعی زن محاسبه می شود. دانستن این نکته ضروری است که دریافت نفقه ربطی به وضعیت مالی زن ندارد و حتی در صورتی که زن بی نیاز و ثروتمند هم باشد، باز نفقه به او تعلق می گیرد. اگرچه مرد در فقر ولی زن ثروتمند باشد ، باز هم مرد باید نفقه زن را پرداخت کند. نفقه چیست؟ همانطور که پیشتر در مقدمه نیز ذکر شد، نفقه به معنای تأمین نیازمندی های اولیه و ضروری زندگی...

ادامه مطلب

اجرت المثل

اجرت المثل به چه معنا است؟ همان طور که مشخص است، اجرت المثل از دو کلمه  تشکیل شده است، که این دو واژه عبارت است از اجرت و مثل و به طوری کلی به معنای اجرت یک عمل در مقایسه با نمونه های مشابه به چه میزان خواهد بود. در جامعه انسانی افراد می توانند در ارتباط با یکدیگر از اموال و یا نیروی کار یکدیگر گمگ بگیرند و در برابر آن به زبان عامیانه حق الزحمه طرف مقابل را پرداخت کنند و یا حتی با توافق به صورت مجانی عمل نمایند. شما می توانید از همین صفحه وکیل و مشاوره درمورد...

ادامه مطلب

استرداد جهیزیه

جهيزيه به مجموعة وسايل و اشيايي كه از سوي خانوادة دختر به عـروس بـه هنگـام عزيمت به منزل بخت (شوهر) تسليم مي گردد ، اطلاق مي شود. در بسياري از خانواده ها مرسوم است كه زن، به فراخور دارايي خود و كسانش، تمام يا بخشي از اثاث مورد نياز را به خانة شوهر ببرد . اين رسم را دلايل گوناگون اجتماعي و رواني به وجود آورده است: تأمين معاش خانواده بر عهدة شوهر است، ولي زن نيز ميل دارد در اين تلاش او را ياري دهد. در تقسيم سنتي كار بين زن و مرد، زن به تنظـيم امور خانه ميپردازد...

ادامه مطلب

مهریه

مهر به فتح ميم ، كلمه اي است عربی كه در زبان فارسی آن را مهريـه يـا كـابين نيـز مي گويند. معادل هاي ديگر مهريه ، صداق ، نحله و فريضه است (دهخدا ، 1377 ،ذيل واژه). ماهيت مهريه در قرار دادن مهريه به نفع زنان ، تدابير حكيمانه ای به كار گرفته شـده كـه مطـابق بـا فطرت و خواست و تمايل زن و مرد است. زن در پی جلب احتـرام و محبـت شـريك زندگي خود مي باشد و مرد نيز نيازمند محبت و عشق همسر خود مي باشد. قرار دادن مهريه به عنوان هديـه و پـيشكـش ، پيونـد عـاطفي...

ادامه مطلب

ازدواج و طلاق

خانواده به عنوان اولین واحد اجتماعى ، وظیفه ها و عمل كرد هاى مختلفی به عهده دارد و جایگاه اصلى تربيت و اجتماعی شــدن افراد ، يادگيرى ارزش ها ، هنجار ها و شــكل گيرى كنش ها و تعامالات بين فردى می باشد. در روند گذر از سنت بــه مدرنيســم ، مقوله خانواده به عنوان حوزه روابط خصوصى ( اعضاى خانــواده ) همواره با چالش ها و تضاد هاى عميق ارزشى ، هنجارى ، عرفى و اخالقى مواجه شده است. خانواده به عنوان تنها واحد جايگزين ناپذير ، رابطه تنگاتنگى با جامعه و نهاد هاى اجتماعى برقرار ساخته ، به...

ادامه مطلب