8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

وکیل روابط بین المللی

موسسه حقوقی دادگستر دادخواه > خدمات  > وکیل روابط بین المللی

کمیساریای عالی امور پناهندگی

دفتر كميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 1950 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأسيس گرديد. كميساريا موظف است حركت های بين المللی را در جهت حمايت جهانی از پناهندگان و ساير اشخاص تحت حمايت اين آژانس و حل مشكلات آنان ، هماهنگ نموده و هدايت نمايد. وضعيت حقوقی پناهندگان در دو سند بين المللی تعريف گرديده است؛ كنوانسيون 1951 مربوط به وضعيت پناهندگان و پروتكل 1967 . اين دو سند همراه با قطعنامه (V 428) مجمع عمومی سازمان ملل متحد كه سند تأسيس كميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و مقررات مربوط به...

ادامه مطلب

اتباع و مهاجرین خارجی

مقررات مربوط به ورود و اقامت غير قانوني در حقوق ايران دچار تغييرات فراواني بوده اسـت. در حال حاضر اين ورود و اقامت تابع قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1310 است كـه در سالهاي 1336 ،1337 ،1343 ،1350و 1367 در آن اصلاحاتي صورت گرفته است. در اين مقاله ابتدا به برخي مفاهيم مانند قلمرو و تابعيت اشاره مـيكنـيم. سـپس در مباحـث ورود غيرقـانوني و اقامت غيرقانوني ضمن اشاره به اركان اين جرايم، به اين سؤال پاسخ داده ميشـود كـه چـه ورود و اقامتي غيرقانوني است، و در نهايت با بيان ضمانت اجراهاي ورود و اقامـت غيـر...

ادامه مطلب